Nieuws

Nieuws

  • Nieuws

/ 21 nov 2023

ZZP-regels in de bouwsector

Het kabinet wil duidelijker in regelgeving vastleggen wanneer werk gedaan kan worden door een zzp’er, en wanneer iemand daarvoor in loondienst moet worden genomen. Leidend daarbij wordt onder meer of een werkende direct wordt aangestuurd door de opdrachtgever en of er sprake is van structureel werk dat een vaste plek heeft in de organisatie.

Om te bepalen of werk door een zzp’er kan worden gedaan, moet als het aan minister Van Gennip ligt allereerst worden gekeken naar de aansturing van het werk. “Heb je daar alle vrijheid in of sta je onder leiding van een ander?” In het eerste geval kan je als zzp’er aan de slag, in het tweede alleen als werknemer. Daarnaast moet gekeken worden naar de aard van de werkzaamheden. “Doe je werk dat structureel gedaan wordt in een organisatie, een vaste plek in de organisatie heeft, en doe je hetzelfde werk als en met werknemers, of werk je juist zelfstandig, voor je eigen rekening en risico?”

Uurloon

Het kabinet wil dat daarnaast het uurloon een rol gaat spelen. Een werkende die aannemelijk kan maken dat hij minder betaald krijgt dan het geldende uurtarief, dat voor nu op 32 euro is gesteld, moet straks makkelijker een arbeidsovereenkomst kunnen claimen. Het is dan aan de opdrachtgever om aan te tonen dat daar geen sprake van is. De Belastingdienst heeft een nieuwe modelovereenkomst goedgekeurd voor zzp’ers die werken in de bouw, zo meldt brancheorganisatie Bouwend Nederland. Met de modelovereenkomst kan een ondernemer in de bouw- en infrasector waarborgen dat er geen sprake is van een dienstverband.

Nieuwe modelovereenkomst

De oude modelovereenkomst was per 2022 verlopen, waarna Bouwend Nederland een nieuwe overeenkomst heeft aangevraagd. De verlopen modelovereenkomst mocht nog wel gebruikt worden; per oktober 2023 is de nieuwe modelovereenkomst goedgekeurd en gepubliceerd; die is geldig tot en met april 2029. ‘Nu sprake is van een nieuwe modelovereenkomst voor uitbesteding van werk aan een zzp’er, is het zaak dat bouw- en infrabedrijven de nieuwe modelovereenkomst gaan hanteren om de gewenste zekerheid te behouden. Dit geldt in ieder geval voor het aangaan van nieuwe overeenkomsten voor het uitbesteden van werk aan een zzp’er.’

Bepalingen strikt opvolgen

Bouwend Nederland wijst erop dat feitelijk conform de modelovereenkomst moet worden gewerkt en de geel gearceerde bepalingen in de modelovereenkomst strikt moeten worden opgevolgd. Die gearceerde bepalingen zijn onder meer dat KvK- en btw-nummer ingevuld moeten zijn, dat de onderaannemer vrij is om voor derden te werken, dat de omschrijving van het werk voldoende duidelijk moet zijn en dat de onderaannemer zijn werk zelf mag indelen.

Aanpassingen

In de nieuwe modelovereenkomst is een voorbehoud opgenomen voor het geval een zzp’er het werk zelf geheel of gedeeltelijk uitbesteedt. Dan moet daarvoor een aparte overeenkomst afgesloten worden tussen de zzp’er en de partij waaraan het werk wordt uitbesteed. De fiscus heeft aangegeven dat de nieuwe wetgeving voor het werken met zzp’ers, voorzien voor 2025, geen gevolgen zal hebben voor de goedgekeurde modelovereenkomsten.

Uw ZZP
Specialist

Léo Jaspers AA

Accountant / manager

beeldmerk-blauw