Nieuws

Blogs

  • Blogs

/ 21 jan 2021

Loon DGA

Het gebruikelijk loon dat de directeur-grootaandeelhouder (DGA) in principe moet verdienen is voor het jaar 2021 verhoogd met € 1.000 tot € 47.000. Dit bericht geeft mij aanleiding om in deze blog aandacht te besteden aan deze beloning.

Bezit u 5% of meer aandelen in een BV, dan wordt u fiscaal geoormerkt als een directeur-grootaandeelhouder en bent u verplicht om de gebruikelijk loonregeling toe te passen. Om te zien wat een gebruikelijk loon is, beoordeelt de Belastingdienst volgens de maatschappelijk aanvaarde regels het in aanmerking te nemen gebruikelijk loon aan de hand van de bepalingen in artikel 12a wet loonbelasting:

  1. 75% van het salaris van een werknemer in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’. Dat is iemand in loondienst met een functie die lijkt op die van de DGA. Als er geen vergelijkbare dienstbetrekking is dan geldt;
  2. Het salaris van de werknemer van de eigen BV of werkmaatschappij die het meest verdient. Is het salaris van de meestverdienende werknemer echter lager dan € 47.000, dan geldt:
  3. € 47.000 als salaris voor de DGA.

Is het dan klaar? Nou, nee!
Deze regeling werkt bij de meeste cases, zolang sprake is van een BV (of werkmaatschappij) met een materiële onderneming en een 40-urige werkweek.

Artikel 12a van de wet loonbelasting kent nog een escape bepaling met de volgende strekking:
Indien het gebruikelijk loon op jaarbasis lager is dan € 5.000 per jaar, staat lid 6 van artikel 12a LB toe dat loon achterwege wordt gelaten. Als men zich hierop beroept, mag het minder dan € 5.000 zijnde bedrag ook niet worden uitbetaald. Dus geen aftrekpost voor de BV.

Deze regel wordt vaak ingezet zodra er sprake is van geringe werkzaamheden. Stel u bent DGA van een pensioen BV of een beleggings BV. De werkzaamheden voor deze BV’s zijn gering. Een salaris van € 47.000 is dan te hoog. Mij wordt regelmatig de vraag gesteld welk salaris in aanmerking moet worden genomen in dergelijke situaties.

Een fiscalist zal altijd antwoorden: ‘dat hangt ervan af……………’

Het begrip ‘geringe werkzaamheden’ is arbitrair. Ik neem u mee in een aantal cases behandeld in de rechtspraak:

  • Bij ziekte en hierna arbeidsongeschiktheid geen gebruikelijk loon? => DGA werkte toch circa 10 uur per week voor de BV. Een salaris van € 7.500 werd aannemelijk geacht;
  • Een salaris van minder dan € 5.000 bij geringe werkzaamheden? => het besturen van een vennootschap vergt altijd werkzaamheden van enige omvang, bestaande uit het (laten) voeren van een financiële administratie, deponeren van jaarrekening en doen van aangiften, alsmede het doen van operationele bedrijfsbeslissingen. De rechter acht een gebruikelijk loon van € 10.000 aannemelijk;
  • In de casus dat de DGA in het buitenland woont, de activiteiten van de BV beperkt zijn tot vastgoedbeleggingen en de werkzaamheden ten behoeve van de BV bovendien worden verricht door anderen, is de stelling van de inspecteur dat een gebruikelijk loon van € 15.000 in aanmerking moet worden genomen niet door de rechter overgenomen. De rechtbank komt tot een gebruikelijk loon van minder dan €5.000.

Ook bij parttime werkzaamheden kan de vraag gesteld worden welk gebruikelijk loon in aanmerking moet wordt genomen. De rekensom parttimepercentage x het op grond van 1 – 3 vastgestelde salaris ligt voor de hand, toch? De Belastingdienst zal met name aandacht hebben voor gebruikelijk loon bedragen lager dan € 47.000.

Er zijn dan twee ‘smaken’ om bij correcties weg te blijven:

  1. het loondossier bevat voldoende informatie ter zakelijke onderbouwing van dit lagere bedrag; of
  2. het gebruikelijk loon wordt met de inspecteur vooraf afgestemd.

Ik sluit af met de woorden dat feiten en omstandigheden van invloed zijn op de vaststelling van de hoogte van het gebruikelijk loon. De basis ligt in artikel 12a wet loonbelasting en de uitwerking hiervan in het loondossier en/of overleg met de inspecteur.

beeldmerk-blauw